Mise à jour de la législation : allergènes de la contamination croisée, culture de la sécurité alimentaire et redistribution des aliments

Kruisbesmetting allergenen voorkomen en voedselveiligheidscultuur vanaf nu wettelijk vastgelegd

 

Deze week werd een nieuwe Europese wetgeving gepubliceerd waarbij Verordening (EG) nr. 852/2004 wordt bewijzigd. Deze verordening is van groot belang voor alle uitbaters van levensmiddelenbedrijven, aangezien deze de algemene hygiënevoorschriften voor voedingsmiddelenbedrijven vastlegt. Hieronder een overzicht van de wijzigingen:

 

1.         Voedselallergenen

Het voorkomen van kruisbesmetting met allergenen werd tot nu toe nog niet expliciet vermeld in de wetgeving. Met deze wijziging van Verordening (EG) nr. 852/2004 wordt het voorkomen van kruisbesmetting met allergenen verplicht, zowel voor de primaire sector (landbouwbedrijven (plant en dier), slachthuizen,…) als voor alle andere levensmiddelenbedrijven.

 

Primaire sector (Bijlage I, deel A, rubriek II, 5bis.): Apparatuur, vervoermiddelen en/of recipiënten die worden gebruikt voor het oogsten, vervoeren of opslaan van een van de stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken, als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1169/2011, mogen niet worden gebruikt voor het oogsten, vervoeren of opslaan van levensmiddelen die deze stof of dat product niet bevatten, tenzij de apparatuur, vervoermiddelen en/of recipiënten zijn gereinigd en ten minste gecontroleerd op de afwezigheid van zichtbare resten van die stof of dat product.

 

Alle andere levensmiddelenbedrijven (Bijlage II, hoofdstuk IX, 9.): Apparatuur, vervoermiddelen en/of recipiënten die worden gebruikt voor het verwerken, omgaan met, vervoeren of opslaan van een van de stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken, als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1169/2011, mogen niet worden gebruikt voor het verwerken, omgaan met, vervoeren of opslaan van levensmiddelen die deze stof of dat product niet bevatten, tenzij de apparatuur, vervoermiddelen en/of recipiënten zijn gereinigd en ten minste gecontroleerd op de afwezigheid van zichtbare resten van die stof of dat product.

 

2.         Voedselveiligheidscultuur

Ook het concept van voedselveiligheidscultuur werd nog niet eerder beschreven in de wetgeving.

 

Bijlage II, Hoofdstuk XI bis:

1)         Exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen voor het opzetten, in stand houden en bewijzen van een passende voedselveiligheidscultuur door aan de volgende voorschriften te voldoen:

(a)      engagement van het management, overeenkomstig punt 2, en alle werknemers voor de veilige productie en distributie van levensmiddelen;

(b)      leiderschap met het oog op de productie van veilig voedsel en het betrekken van alle werknemers bij voedselveiligheidspraktijken;

(c)       bewustzijn van de gevaren voor de voedselveiligheid en van het belang van voedselveiligheid en -hygiëne bij alle werknemers in het bedrijf;

(d)      open en duidelijke communicatie tussen alle werknemers in het bedrijf, binnen een activiteit en tussen opeenvolgende activiteiten, met inbegrip van communicatie over afwijkingen en verwachtingen;

(e)      de beschikbaarheid van voldoende middelen om de veilige en hygiënische omgang met levensmiddelen te waarborgen.

2)         De beheersverbintenis omvat:

(a)      ervoor zorgen dat de rollen en verantwoordelijkheden binnen elke activiteit van het levensmiddelenbedrijf duidelijk worden gecommuniceerd;

(b)      de integriteit van het voedselhygiënesysteem handhaven wanneer wijzigingen worden gepland en uitgevoerd;

(c)       verifiëren dat de controles tijdig en efficiënt worden uitgevoerd en dat de documentatie actueel is;

(d)      zorgen voor passende opleiding en toezicht voor het personeel;

(e)      de naleving van de relevante wettelijke voorschriften waarborgen;

(f)        een voortdurende verbetering van het systeem voor het beheer van de voedselveiligheid van het bedrijf aanmoedigen, in voorkomend geval, rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie en beste praktijken.

3)         Bij de toepassing van de voedselveiligheidscultuur wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van het levensmiddelenbedrijf.

 

3.         Herverdeling van levensmiddelen

Bijlage II, Hoofdstuk V bis legt voorwaarden op voor de herverdeling van levensmiddelen (voedseldonatie) door levensmiddelenbedrijven.

 

Deze wijzigingen treden in werking op 24 maart 2021.

 

 

Wij van Nutrivisi helpen u graag verder bij de praktische toepassing van deze wetgeving in uw bedrijf. Zo werken wij samen met u een haalbaar allergenenbeleid uit, vanaf de aankoop van de grondstoffen tot en met de allergeneninformatie voor de eindconsument. Om de betrokkenheid van het personeel bij het voedselveiligheidsbeleid te vergroten werken wij visueel aantrekkelijke instructies, affiches en opleidingen uit op maat van uw bedrijf. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!

 

 

Bronnen:

Verordening (EU) 2021/382 van de Commissie van 3 maart 2021 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne wat betreft de omgang met voedselallergenen, de herverdeling van levensmiddelen en de voedselveiligheidscultuur

 

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Let’s connect !