Algemene voorwaarden
Nutrivisi (in regie) 2022

1.           Confidentialiteit

Nutrivisi zal alle bekomen informatie van de opdrachtgever confidentieel behandelen. Zowel tijdens de uitvoering van deze overeenkomst als na de beëindiging ervan moet Nutrivisi nalaten de fabrieks- of zakengeheimen, vertrouwelijke inlichtingen of documenten van de opdrachtgever aan enig ander persoon bekend te maken. In het bijzonder geldt dit voor fabricagemethodes en recepturen van opdrachtgever. 

2.           Beroepsgeheim

In geval van mogelijke tussenkomst vanwege de autoriteiten kan Nutrivisi zich beroepen op haar beroepsgeheim en het vertrouwelijk karakter van haar dienstverlening. 

3.           Auteursrechten

Alle handboeken, documenten of digitale tools, die tijdens de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, blijven de intellectuele eigendom van Nutrivisi maar mogen vrij gebruikt worden binnen de entiteit van de klant. De reproductie of het doorgeven ervan aan derden is verboden en geeft recht op schadeloosstelling.

4.           Referentie

De klant geeft Nutrivisi de toestemming om zijn naam te gebruiken als commerciële referentie, zonder afbreuk te doen aan wat bepaald is in rubriek “confidentialiteit”

5.           Onderaanneming

Nutrivisi heeft het recht om de uitvoering van haar diensten toe te vertrouwen aan een derde, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. In dat geval zijn deze verkoopsvoorwaarden ook van toepassing.

6.           Afwerving van consultants door de opdrachtgever

Zowel tijdens als tot 12 maanden na het einde van de overeenkomst, zal de klant af zien van de rechtreekse aanwerving van de consultants van Nutrivisi, ongeacht hun statuut. Bij schending hiervan heeft Nutrivisi recht op een schadevergoeding gelijk aan het bruto jaarsalaris van de consultant. 

7.           Aard, budget en duur van de overeenkomst

De overeenkomst is van bepaalde duur en geldt voor de aangegeven duur. Na de overeenkomst kunnen op vraag van de opdrachtgever bijkomende prestaties worden geleverd aan dezelfde voorwaarden als van de offerte. Indien de inhoud van deze nieuwe opdrachten afwijkt van de oorspronkelijke  kan door Nutrivisi een nieuwe offerte met nieuwe voorwaarden worden opgesteld. Sessies ter plaatse in de ateliers of kantoren van de klant beslaan minimum 2 uur. Het opgegeven budget in offertes vormt een raming met het oog op het behalen van de gestelde objectieven. Een overschrijding van meer dan 20% van het geraamde budget dient vooraf aan de opdrachtgever te worden voorgelegd ter goedkeuring.

8.           Aanvaarding van de opdracht

De overeenkomst wordt van kracht na ondertekening door beide partijen van de orderbevestiging of na bevestiging per mail van de offerte.

9.           Verplaatsen van afspraken

Nutrivisi engageert zich om aanwezig te zijn op de gemaakte afspraken. Afspraken verplaatsen dient best te worden vermeden. Indien men toch een afspraak wenst te verplaatsen dienen zowel opdrachtgever als Nutrivisi dit minimaal 48u vooraf te doen. Indien de opdrachtgever of zijn personeelslid niet aanwezig is op het ogenblik van een voorziene afspraak, behoudt Nutrivisi zich het recht voor om hiervoor twee uur prestatietijd en de verplaatsingskosten aan te rekenen.

10.      Garantie

Deze overeenkomst is geen resultaatsverbintenis maar een middelenverbintenis. Dit houdt in dat Nutrivisi binnen het voorziene tijdskader middelen zoals opleidingen en adviezen voorziet als ondersteuning om de omschreven objectieven te bereiken maar dat het resultaat ervan niet door Nutrivisi gegarandeerd kan worden omdat dit ook afhangt van factoren die Nutrivisi niet kan beheersen zoals bijvoorbeeld mogelijke beperkingen in de infrastructuur van de opdrachtgever of de medewerking van de personeelsleden. Nutrivisi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van een certificaat of voor het niet tijdig of verkeerd toepassen van de adviezen.

In geval van een fout in een verstrekt advies zal opdrachtgever aan Nutrivisi toestaan de fout recht te zetten of compensaties voor te stellen. Wanneer de aansprakelijkheid van Nutrivisi in het geding is, kan het bedrag van de schadevergoedingen in geen geval groter zijn dan de helft van de gefactureerde prestaties.

11.      Meldingsplicht

Indien voorzien is dat Nutrivisi de opdrachtgever bijstaat in het geval de meldingsplicht aan het FAVV van toepassing is, ontslaat dit de opdrachtgever niet van haar wettelijke verplichting. Nutrivisi kan in geval van niet melding door de opdrachtgever hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

12.      Beëindiging

Een stopzetting van de overeenkomst is enkel mogelijk, behalve bij overmacht, onder de volgende drie voorwaarden:

1.Gemotiveerde stopzetting door de opdrachtgever: indien Nutrivisi de afgesproken prestaties niet of niet tijdig levert en dit te wijten is aan een nalatigheid vanwege Nutrivisi. De stopzetting dient gemotiveerd te worden en per aangetekende brief aan Nutrivisi bezorgd te worden. Een redelijke vertraging van minder dan 2 maanden kan geen aanleiding zijn tot het verbreken van de overeenkomst door opdrachtgever.

2.Eenzijdige en ongemotiveerde stopzetting door de opdrachtgever: indien de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig en zonder bovenstaand motief verbreekt heeft Nutrivisi recht op het resterend budget dat nog niet werd gefactureerd.

3.Gemotiveerde stopzetting door Nutrivisi: in de volgende gevallen waarbij de opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent, waardoor het uitvoeren van de opdracht door Nutrivisi in het gedrang komt:

3.1: doordat afspraken om prestaties te leveren niet kunnen worden vastgelegd binnen de duur van de overeenkomst. Een redelijke vertraging van minder dan twee maanden in het vastleggen van de voorziene prestaties kan geen aanleiding geven tot een stopzetting.

3.2: doordat opdrachtgever niet of onvoldoende nodige informatie beschikbaar stelt die Nutrivisi nodig heeft om haar opdracht te kunnen uitvoeren.

3.3: doordat de opdrachtgever de toegang weigert aan Nutrivisi tot de bedrijfsruimten tijdens de geplande prestaties.

Nutrivisi dient de opdrachtgever vooraf per aangetekende brief in gebreke te stellen. Nutrivisi heeft in dit geval recht op een schadevergoeding van 50% van het resterende budget dat nog niet werd gefactureerd.

4.Niet betaling of insolventie van de klant:

4.1: bij niet-betaling binnen de toegestane termijn door de opdrachtgever, kan Nutrivisi ervoor opteren om de overeenkomst tijdelijk of definitief stop te zetten.

4.2: Nutrivisi behoudt zich het recht voor om een einde te maken aan de overeenkomst via een aangetekende brief, in geval van faillissement, vereffening of insolventie van de opdrachtgever.

13.      Facturatie

De geleverde prestaties worden op het einde van elke maand gefactureerd.

14.      Prijzen en betaling

Offerte- en contractprijzen zijn steeds zonder BTW.

De kostprijs van externe audits zoals certificatie audits, zijn niet inbegrepen in de prijs.

Tenzij anders vermeld op de facturen zijn de facturen betaalbaar binnen dertig dagen na factuurdatum.  Bij niet-betaling binnen de voorziene termijn kan een vertragingsintrest  van 10 % per jaar aangerekend worden.

15.      Klachten

In het belang van de continuïteit van de samenwerking dienen klachten over de kwaliteit van onze dienstverlening binnen een week na het ontstaan van de klacht per e-mail te worden bezorgd. Nutrivisi zal elke klacht ernstig nemen en met de opdrachtgever een oplossing voor de klacht trachten te vinden.

Klachten of protesten over facturen dienen ons te worden bezorgd binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur, nadien zijn facturen niet meer protesteerbaar.

16.      Behandeling van geschillen:

Nutrivisi streeft als dienstverlener in kwaliteitszorg de hoogst mogelijke klantentevredenheid na.

Mocht er in de loop van de samenwerking toch een geschil ontstaan zal Nutrivisi met de klant trachten een minnelijk akkoord te bereiken. Indien partijen niet tot een minnelijk akkoord kunnen komen zijn met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Al onze diensten, producten, facturen en contracten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Er kan slechts van afgeweken worden na schriftelijk akkoord. 

Let’s connect !